Privacy verklaring

Our companies

Privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen. Het is voor u en voor ons belangrijk om een vertrouwelijke en betrouwbare behandeling van uw gegevens te waarborgen.

Ons beleid
In dit privacy statement beschrijven wij hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u.

Op wie is dit beleid van toepassing?
Dit beleid is op u van toepassing in de volgende situaties:

 • Wanneer u zich inschrijft via onze website middels een open inschrijving of om u op de hoogte te houden van onze nieuwste vacatures.
 • Wanneer één van onze medewerkers u benaderen voor onze openstaande vacatures binnen één van onze vakgebieden.
 • Wanneer u solliciteert naar één van onze vacatures binnen één van onze vakgebieden.
 • Wanneer u solliciteert voor een stageplek of om in aanmerking te komen voor één van onze traineeships.
 • Wanneer u onze website bezoekt.
 • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken van andere mensen met wie wij contact kunnen opnemen om meer te weten te komen over u.

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Wij zijn Eurofiber, Safariweg 25-31, 3605 MA Maarssen, Nederland. Als u wilt weten hoe u contact met ons opneemt, kijk dan op onze contactpagina  

U kunt contact met ons opnemen om:

 • Toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Eén van uw rechten uit te oefenen;
 • Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt;
 • Uw toestemming die u ons eerder gegeven heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens wil intrekken;
 • Indien u opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot onze privacyverklaring.

Om dit privacy beleid actueel te houden, moeten wij dit van tijd tot tijd aanpassen.

Privacy op hoofdlijnen

Welke Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?
Professionals/ sollicitanten/kandidaten/ stagiaires en trainees.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om voor u de best mogelijke passende werkomgeving te vinden en u op de hoogte te houden van onze nieuwste vacatures. Wij beperken ons bij de verzameling van de persoonsgegevens tot de informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens;
 • Details over uw huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
 • Informatie over uw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld, bijvoorbeeld uit bekeken vacatures, of artikelen die u op onze website gelezen heeft;
 • Aanvullende informatie die u aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die uw referentie over u aan ons vertelt;
 • Curriculum vitae;
 • IP-adres;

Bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk over u verzamelen is niet uitputtend.

Websitebezoeker
Wij verzamelen en gebruiken basale informatie over onze websitebezoekers, die wij voornamelijk gebruiken om onze website te verbeteren. Wij kijken hoe u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het meest populair is.

Andere mensen
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen in het kader van een referentiecheck.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
Professionals/kandidaten/ sollicitanten/ stagiaires en trainees
We verzamelen persoonsgegevens hoofdzakelijk op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen; en
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

Andere mensen
We verzamelen uw contactgegevens uitsluitend wanneer een professional/kandidaat/ sollicitant/ stagiaire of trainee uw naam opgeeft als referentiepersoon.

Websitebezoeker
We verzamelen uw persoonsgegevens automatisch met behulp van cookies wanneer u onze website bezoekt, op basis van de cookie-instellingen in uw browser. Wanneer u via de website contact met ons opneemt zullen we ook gegevens van u verzamelen.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
Professional/ kandidaat/ sollicitant/ stagiaire of trainee
Over het algemeen gebruiken we uw gegevens voor:  

 1. Een screenings- en selectieprocedure;
 2. Sollicitatieactiviteiten, een assessment kan onderdeel uitmaken van onze sollicitatieprocedure;
 3. Marketingactiviteiten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we genoodzaakt zijn uw persoonsgegeven in strafrechtelijke procedures te gebruiken.

De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke details is om u te helpen werk of andere functies te vinden die bij u zouden kunnen passen. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor bijvoorbeeld marketing en profilering. Waar dit vereist is zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren.

Websitebezoekers
De gegevens van websitebezoekers helpen ons om uw gebruikerservaring met onze website te verbeteren.

Andere mensen
Het gebruiken van referenten is handig om u te helpen een passende baan te vinden. 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en op basis van verschillende wettelijke gronden delen met de volgende categorieën personen, waar dat gepast is en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving;

 • Alle zakelijke entiteiten, vallende onder Eurofiber Group;
 • Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren, zoals RPO/Recruitment partner EN HR solutions;
 • Derden zoals uitbestede IT-providers en bestanden-opslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben;
 • Platformen voor marketingtechnologie en leveranciers.

Deze lijst is niet uitputtend.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang.

Indien u misbruik of verlies van, of ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens:

 • Indien u zich heeft ingeschreven via een open inschrijving zullen wij uw gegevens bewaren gedurende een periode van 1 jaar nadat wij geen betekenisvol contact met u hebben gehad, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens langer bewaren.
 • Indien u gericht solliciteert naar één van onze openstaande vacatures zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen binnen 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens op te nemen in ons bestand bij het indienen van een sollicitatie via de website, zullen we uw persoonsgegevens bewaren gedurende een periode van 1 jaar.
 • Indien wij uw gegevens hebben opgeslagen voor een referentiecheck zullen wij uw gegevens verwijderen na het afronden van de sollicitatieprocedure.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u uw persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in?

Onder de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben. Door contact met ons op te nemen kunnen we die met u bespreken en afhandelen volgens de termijn die daarvoor staat.

Het uitschrijven voor vacaturemeldingen

Op elk gewenst moment kunt u zich uitschrijven voor vacaturemeldingen door contact met ons op te nemen.

Uw rechten onder de AVG

Om een beroep te doen op uw rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar privacy@eurofiber.com. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan verkeerde personen. 

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit:

U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 • Telefonisch:    (+31) 900 2001 201
 • Online:            hier beschikbaar
 • Per post:         Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Onze rechtsgrond voor het verwerken van u gegevens

Verwerking is noodzakelijk om tot een arbeidsovereenkomst te komen

Op basis van Art. 6 lid 1 b AVG mogen wij uw persoonsgegevens verwerken als de verwerking noodzakelijk is om tot een arbeidsovereenkomst te komen. Waar nodig zullen wij u toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Gerechtvaardigde belangen

Op basis van Art. 6 lid 1 f AVG mogen we uw gegevens verwerken wanneer het “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).”

U heeft echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze grond. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

We zijn van mening dat het redelijk is te verwachten dat u er akkoord mee gaat dat we uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens gebruiken om u onze vacatures aan te bieden.

Toestemming

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen zal deze toestemming op-in toestemming of soft op-in toestemming zijn.

Art. 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:

 • U moet ons uw toestemming vrijelijk geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;
 • U moet te weten waar u mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we u voldoende informatie geven;
 • U zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor u geen toestemming geeft; en
 • U moet uw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven – U kunt dit doen door middel van het aanvinken van een keuzeveld, zodat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt voldaan aan dit vereiste.

We zullen de toestemmingen die u op deze manier heeft gegeven bijhouden. 

We hebben reeds vermeld dat we in sommige gevallen kunnen vertrouwen op soft opt-in toestemming. Het is ons toegestaan om u producten of diensten die samenhangen met de recruitmentdiensten die we leveren aan te bieden zolang u niet actief afmeldt voor deze berichten. 

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor u toestemming heeft gegeven zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een wettelijke grondslag is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.

Het formuleren, uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. Art. 9 lid 2f AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.”